top of page

Psychodiagnostisch onderzoek

Wanneer je tegen moeilijkheden of zorgen aanloopt, kan een ruimer diagnostisch onderzoek soms aangewezen zijn. Niet zozeer om een specifieke diagnose te verkrijgen, maar om een verklaring voor de aanwezige moeilijkheden te vinden.

 

In sommige gevallen leiden de verklarende elementen samen wel tot een diagnose, al is dat maar een overkoepelende term om het spreken over die elementen te vergemakkelijken. Dat kan helpend zijn als het gaat om psycho-educatie (zowel aan kind/jongere als diens context) of het afspreken van ondersteunende maatregelen.

 

Eigenlijk kan je stellen dat diagnostiek al start bij het eerste gesprek. Tijdens dit eerste gesprek ontrafelen, bevragen we wat er momenteel speelt en trachten we dit al in het licht van de gehele ontwikkeling te bekijken. In sommige gevallen zal in eerste instantie begeleiding of therapie worden geadviseerd, in andere gevallen situaties is het zinvol om eerst enkele zaken concreter in kaart te brengen. Ook tijdens een therapeutisch traject doen we aan beeldvorming: we bieden hulp aan en evalueren het effect hiervan.

Als het gaat om test-diagnostisch onderzoek, wil ik grondig te werk gaan, maar rekening houdend met het "zuinigheidsprincipe".  Ik werk niet met vaste onderzoeksprotocollen, maar geef elk onderzoekstraject individueel vorm. Indien nodig verwijs ik naar andere disciplines zoals logo, kiné, kinderneuroloog, ergotherapeut, kinderpsychiater, ... . 

Scroll gerust even verder om een idee te krijgen hoe een onderzoekstraject van begin tot einde verloopt.

Ontwikkelingsanamnese

De ontwikkelingsanamnese vormt het startpunt van alle diagnostische trajecten. In dit gesprek staan we uitgebreid stil bij de gehele ontwikkeling van je zoon of dochter, van zwangerschap tot op heden. Ontwikkeling is hierin een ruim begrip: niet alleen de typische mijlpalen, maar ook sociale en emotionele aspecten, leren in de brede zin van het woord, etc. komen aan bod.
Vanuit deze brede beeldvorming genereren we verschillende hypotheses, veronderstellingen die we willen toetsen in het verdere traject.
Niet alle hypotheses worden in één keer getoetst en het kan ook zijn dat het onderzoek zélf nieuwe hypotheses genereert waar we eerst niet aan gedacht hadden. Dat bespreken we dan opnieuw samen.

 

Vragenlijsten

Om de ontwikkelingsanamnese aan te vullen, maak ik ook gebruik van screeningsvragenlijsten om de zorgen op een meer geobjectiveerde manier in kaart te brengen. In zulke vragenlijsten wordt immers telkens de vergelijking gemaakt met een grote groep leeftijdsgenoten.
Ook tijdens het onderzoek zelf, gebruik ik regelmatig vragenlijsten over verschillende thema's, zowel voor ouders, jongeren als leerkrachten. Deze vullen de klinische observaties en beeldvorming aan.

 

Onderzoeksmomenten

Na de ontwikkelingsanamnese spreken we een "plan van aanpak" af, waarin we door middel van testafnames, gesprekken, spel, observatiemomenten, vragenlijsten, ... verklaringen trachten te vinden voor de zorgen die er momenteel zijn. 

Onder testafnames hoort bijvoorbeeld intelligentie- of neuropsychologisch onderzoek (aandacht & concentratie, planning & organisatie,...). 

Aan de hand van spel en minder gestructureerd materiaal kunnen we echter ook zicht krijgen op het functioneren van een kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. 

Bij sommige vragen is het erg zinvol om een schoolobservatie te plannen, om je zoon of dochter binnen die specifieke omgeving te observeren in interactie met andere kinderen, leerkrachten en de opdrachten. ​

 

Adviesgesprek

Na de voorgaande stappen, heb ik achter de schermen even tijd nodig om alles te verwerken.

Het resultaat van deze verwerking, het geïntegreerde beeld, bespreken we samen tijdens het adviesgesprek. Op dat moment licht ik niet alleen de resultaten van het onderzoek toe, maar formuleer ik ook een of meerdere adviezen

Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn, afhankelijk van de bevindingen. Waar nodig verwijs ik door naar andere hulpverleners zoals een kinderpsychiater, logopedist, psychomotorisch therapeut, ondersteuningsnetwerk op school, ... of raad ik aan om een gezamenlijk overleg (bv. met de school) te organiseren.

Opstart van individuele therapie of ouderbegeleiding behoort eveneens tot de mogelijkheden na een diagnostisch traject.​

 

Verslag

Na afloop van het diagnostisch onderzoek, maak ik een (uitgebreid) verslag op. Het bevat alle belangrijke resultaten, het geïntegreerde beeld en de gegeven adviezen. 

Het verslag is gericht aan jullie als ouders (of de jongere zelf indien 18+) en wordt enkel aan jullie bezorgd

Children's Prentenboeken

Praktijkgegevens

Enkel op afspraak

Adres

Broekstraat 15

2220 Hallaar

bottom of page