top of page

Afsprakennota

Onder het motto 'goede afspraken maken goede vrienden' vraag ik graag je aandacht voor enkele praktische afspraken in de praktijk.

 • Voor een goed verloop van de consultaties, vragen we je tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraken. 5 minuten op voorhand is voldoende hiervoor. 

 • Individuele begeleidings- en therapeutische sessies duren standaard 45 à 50 minuten. Diagnostische sessies nemen langere tijd in beslag. De overige tijd gebruiken we om nieuwe afspraak in te plannen, notities te maken, administratieve zaken op orde te brengen.

 • De praktijk heeft geen wachtruimte beschikbaar gezien de akoestiek onvoldoende privacy van de consultaties kan garanderen. We vragen daarom om in de auto te wachten. 

 • Indien u een afspraak onverhoopt niet kan nakomen, gelieve dan minstens 24 uur op voorhand te verwittigen, bij voorkeur via mail. Iedereen kan eens ziek zijn, maar ook dan vragen we om zo snel mogelijk te verwittigen dat u verhinderd bent.  

 • Wanneer de afspraak niet of laattijdig geannuleerd wordt, zal de prijs van resp. één of een halve consultatie aangerekend worden. 

 • Wanneer afspraken op regelmatige basis geannuleerd worden, komt het therapeutisch proces in gedrang en behouden we het recht om de begeleiding stop te zetten. 

 • Het honorarium wordt steeds op het einde van de consultatie betaald. Betalingen kunnen contant of mobiel gebeuren (Payconiq/Bancontact-app).

 • Gedeeltelijke terugbetaling is voorzien door de meeste mutualiteiten.

 • Er is aparte tarifering voor diagnostisch onderzoek.

 • In bepaalde gevallen kan gebruik gemaakt worden van begeleiding onder de voorwaarden van de conventie psychologische zorg. Dan betaalt u enkel nog het remgeld (zijnde €11 of in geval van verhoogde tegemoetkoming, €4). Hiervoor wordt een (summier) functioneel bilan opgemaakt tijdens de intake en wordt toestemming gevraagd om dit bilan te delen met uw huisarts.

 • In geval van echtscheiding is het de verantwoordelijkheid van de  aanmeldende ouder om de andere ouder op de hoogte te brengen van de bezorgdheden en de aanmelding, alsook onze contactgegevens bezorgt. 

 • Indien een van de ouders zich uitdrukkelijk verzet tegen begeleiding of diagnostiek, dienen wij daarmee rekening te houden.

 • Indien de jongere voldoende mogelijkheden heeft om in te schatten wat de gevolgen van een beslissing zijn, kan hij of zij de vraag stellen om individueel in begeleiding te blijven (cfr. decreet rechtspositie van de minderjarige, 2004). Op dat moment zijn wij behandelaar van de jongere en zal geen verslaggeving noch terugkoppeling gebeuren naar ouders.

 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar of indien de jongere niet handelingsbekwaam is, is geïnformeerde toestemming van beide ouders nodig. Wanneer dit niet verkregen wordt, zal u worden doorverwezen naar andere vorm(en) van hulpverlening. 

 • Indien er juridische procedures lopende zijn, of worden opgestart, kan dit een reden zijn om een begeleiding on hold te zetten.

 

 

 • Verslaggeving kan gebruikt worden voor school of andere hulpverlening, maar kan nooit gebruikt worden in een juridische procedure. Voor het opmaken van verslagen van therapeutische trajecten wordt een vergoeding gevraagd. De kostprijs is afhankelijk van de tijd die nodig is om het verslag op te stellen (à rato van €85 per uur). 

 • Verslaggeving in het kader van diagnostisch onderzoek is inbegrepen in het geldende tarief.

bottom of page